Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W zakresie swoich uprawnień Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wszystkie porady dotyczące czynności notarialnych są bezpłatne.Przydatne linki:

Ustawa Prawo o Notariacie
Rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej

Krakowska Izba Notarialna
Krajowa Rada Notarialna